Våra tjänster

Forskningsprojekt

2008-2018     Upplevelser inom polarturism, Luleå tekniska universitet
2005-2018     Upplevelseproduktion inom naturturism och friluftsliv, Luleå tekniska universitet
2002-2007     Upplevelsebaserat lärande, guidning ovj upplevelseproduktion, Luleå tekniska universitet
2002-2018     Vad är upplevelseproduktion, Luleå tekniskas universitet
2001-2002      Lärande: Lärande i och från naturen, Luleå tekniska universitet
1996-2002      Na-didaktik: Pedagogisk utveckling inom Utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserat lärande, Globalt lärande
                       och Ekosofi, Luleå tekniska universitet
1991-1993      Evolutionär genetik: Evolutionärt släktskap mellan Darwins Finkar på Galapagos, studerad med DNA sekvenser.
                       Queens University, Ontario, Canada
1985-1994     Zooekologi: Partnerval och trohet hos tättingar – studerad med DNA-teknik. Uppsala Universitet.
1985-1993     Bevarandebiologi och populationsgenetik: Små populationers genetik, Den svenska vargpopulationens genetiska
                      ursprung, Fauna och floravård.Uppsala Universitet
1984-1989     Evolutionär genetik: Hybridisering mellan svartvit- och halsbandsflugsnappare, studerad med DNA teknik.Uppsala
                      Universitet
1982-1989     Sångdialekter hos rödvingetrasten, studerad med sånganalys och genetik, Uppsala universitet.

2002-2018     Experience production and sustainable ecotourism, research in Antarctica, Spitsbergen.
2002-2018     Guide practice and transformative experiences, tourism pedagogics
1996-2018     “Friluftsliv” (Outdoor Life), environmental pedagogics, and outdoor education.
1985-1995     Evolutionary genetics and speciation in birds (Galapagos finches & European flycatchers)
2983-1995     Song dialect communication and speciation in birds.

Forskning om Upplevelseproduktion inom friluFtsliv och turism

Projektet ”Vad är upplevelseproduktion”
I och med rekryteringen till programkoordinator för Magisterutbildningen i upplevelseproduktion i Piteå 2002 har mitt intresse för upplevelsebaserat lärande fördjupats. Som en naturlig koppling till läraruppdraget inom upplevelseproduktion har jag parallellt med att utveckla det nya magister- och kandidatprogrammet studerat och teoriutveckling inom ämnet "upplevelseproduktion" inom upplevelseindustrin, främst inom Friluftsliv och naturturism.
Inom denna inriktning har jag kunnat kombinera de tidigare biologiska kunskaperna om kommunikation och därtill kopplade kognitiva och neurobiologiska och evolutionära kunskaper med praktiska erfarenheter från upplevelseturism genom TEMA-resor och privata expeditioner och äventyr. Detta i kombinerat med de pedagogiska och didaktiska kunskaperna från forskningen kring upplevelsebaserat lärande har utgjort en god grund i att beforska området upplevelseproduktion. De första forskningsansatserna inom detta nya ämne fokuserades på att hitta teoretiska avgränsningar och definitioner av området. Åren 2002 till 2006 har därför fokuserats till att problematisera begreppet upplevelseproduktion ur ett akademiskt och ett tillämpat perspektiv. Denna forskning resulterade i utvecklandet av en teoretisk bas för upplevelseproduktion, TEM – Total Experience Management som väckt uppmärksamhet inom forskning kring upplevelseindustrin. Projektet har resulterat i fler konferenspapers.
Projekt: Upplevelseproduktion inom naturturism och friluftsliv
Under 2005-2008 påbörjade undertecknad en mer empiriskt inriktning kring upplevelseproduktion med fokus på guidens roll för upplevelsen inom upplevelseturism. Inom ett EU-projekt (NEST) kopplat till Höga Kusten har guidekompetens och guidecertifiering studerats och inom ett Interreg IIIA projekt (IGU) har guideutbildningar utifrån ett upplevelseperspektiv studerats. Inom projektet "Centrum för turism och upplevelseproduktion" CTU, genomfördes ett projekt kring guidens roll för gästens upplevelser. Under 2008 påbörjades en empirisk studie på Guider etik bland AECO polarguider i Svalbard. Projektet är pågående och har samlat empiriska data från 2009 till 2014 hos blivande polarguider på Svalbard och naturguide utbildning vid Umeå Universitet. Medverkan i ett informellt internationellt nätverk av frilufts- och utomhuspedagoger har resulterat i konferensbidrag och publiceringar inom friluftsliv och utomhuspedagogik utifrån ett perspektiv av upplevelseproduktion.
Projekt: Upplevelser inom polarturism
Genom medverkan i internationella nätverk kring polarturism påbörjades 2009 studier kring polarturisters upplevelser, lärande och transformering till ambassadörer för polartrakter och klimatförändringar. Empiriska data insamlades under Student-On-Ice Antarktis expeditioner 2009, 2011 och 2013. Resultatet från 2009 studien presenterades som en konferens paper på den stora internationella IPY (International Polar Year) konferensen i Oslo juni 2010. Inom Polarturism forskningen ingår jag i två forskarnätverk, dels det från Kanade koordinerande International Polar Tourism Research Network (Univ. Quebec), dels det av Norge koordinerade University ARtic Network Polar Tourism.
Vidare har internationella kontakter med Finland och Ryssland resulterat i en Kolartic ENPI CBT Program projekt; BART Public – Private Partnership in Barents Region, med 12 partners i Norge, Sverige (undertecknad enda partnern) Finland och Ryssland för 2011-2012. Projektet avser att studera och utveckla tripelhelix partnerskap (offentliga, akademi och företagande) inom turismutveckling och turismforskning i Barentsregionen.
Förutom naturturistens upplevelser har jag även intresserat mig för att studera utnyttjandet av naturresurser vintertid i form av snö och is inom nordlig turism. En studie genomfördes 2009-2010 angående byggande av igloos och Icehotel i Skandinavien och en studie av IceDome Concert Hall i Piteå har genomförts och resulterat i ett antal publiceringar.

Forskning inom turism och upplevelseproduktion

Projektet ”Vad är upplevelseproduktion”
I och med rekryteringen till programkoordinator för Magisterutbildningen i upplevelseproduktion i Piteå 2002 har mitt intresse för upplevelsebaserat lärande fördjupats. Som en naturlig koppling till läraruppdraget inom upplevelseproduktion har jag parallellt med att utveckla det nya magister- och kandidatprogrammet studerat och teoriutveckling inom ämnet "upplevelseproduktion" inom upplevelseindustrin, främst inom Friluftsliv och naturturism.
Inom denna inriktning har jag kunnat kombinera de tidigare biologiska kunskaperna om kommunikation och därtill kopplade kognitiva och neurobiologiska och evolutionära kunskaper med praktiska erfarenheter från upplevelseturism genom TEMA-resor och privata expeditioner och äventyr. Detta i kombinerat med de pedagogiska och didaktiska kunskaperna från forskningen kring upplevelsebaserat lärande har utgjort en god grund i att beforska området upplevelseproduktion. De första forskningsansatserna inom detta nya ämne fokuserades på att hitta teoretiska avgränsningar och definitioner av området. Åren 2002 till 2006 har därför fokuserats till att problematisera begreppet upplevelseproduktion ur ett akademiskt och ett tillämpat perspektiv. Denna forskning resulterade i utvecklandet av en teoretisk bas för upplevelseproduktion, TEM – Total Experience Management som väckt uppmärksamhet inom forskning kring upplevelseindustrin. Projektet har resulterat i fler konferenspapers.

Projekt: Upplevelseproduktion inom naturturism och friluftsliv
Under 2005-2008 påbörjade undertecknad en mer empiriskt inriktning kring upplevelseproduktion med fokus på guidens roll för upplevelsen inom upplevelseturism. Inom ett EU-projekt (NEST) kopplat till Höga Kusten har guidekompetens och guidecertifiering studerats och inom ett Interreg IIIA projekt (IGU) har guideutbildningar utifrån ett upplevelseperspektiv studerats. Inom projektet "Centrum för turism och upplevelseproduktion" CTU, genomfördes ett projekt kring guidens roll för gästens upplevelser. Under 2008 påbörjades en empirisk studie på Guider etik bland AECO polarguider i Svalbard. Projektet är pågående och har samlat empiriska data från 2009 till 2014 hos blivande polarguider på Svalbard och naturguide utbildning vid Umeå Universitet. Medverkan i ett informellt internationellt nätverk av frilufts- och utomhuspedagoger har resulterat i konferensbidrag och publiceringar inom friluftsliv och utomhuspedagogik utifrån ett perspektiv av upplevelseproduktion.

Forskning inom lärande och utomhuspedagogik

Upplevelsebaserat lärande
1996 fick jag en lektorstjänst på lärarutbildningarna vid dåvarande Högskolan i Luleå. Förutom att undervisa som lektor utvecklade jag ett forskarintresse för didaktiska frågor kring miljöundervisning, utomhuspedagogik och naturdidaktik. Utifrån ett inspirerande lärarutbyte med Yukon College, Canada utvecklade jag nya kurser inom ekosofi, utomhuspedagogik, naturkunskap, friluftsliv. '

Utifrån erfarenheter som reseledare utvecklade jag en kurs i upplevelsebaserat lärande, "Projekt Nepal" som jag kvalitativt beforskade.

Under 1999 fick jag ett ettårigt postdoc vid Filosofiska fakulteten som inriktades på lärandet och didaktiken kring upplevelsebaserat och reflektivt lärande, främst inom natur och skogsupplevelser.. Forskningen resulterade i en utvärdering av den upplevelsebaserade pedagogiken inom kursen "Projekt Nepal" och internationella publiceringar kring reflektion och miljöpedagogik. .

Forskning inom evolutionär biologi

Jag påbörjade 1983 min forskning vid Uppsala universitet med inriktning kommunikation och informationsöverföring inom biologiska system. Inom ämnet etologi/zooekologi skrev jag en D-uppsats om inlärning och härmning av fågelsång som resulterade i en vetenskaplig publicering (Ornis Scandinavia).

Dessutom skrev jag en D-uppsats inom ämnet Genetik om populationsstruktur baserad på genetiska markörer och sångdialekter.

Doktorandstudierna inriktade jag kring uppkomst och funktion av sångdialekter hos rödvingetrast samt artbildning och artbarriärer baserade på kommunikations- och beteendebarriärer mellan naturliga populationer. Forskarstudierna resulterade 1989 i en avhandling om genetisk och beteendedifferentiering i samband med artbildning.

Under tiden 1989 – 1995 bedrev jag forskning som forskningsassisten/lektor vid Uppsala universitet där vi studerade populationers genetiska strukturering utifrån beteendeaspekter såsom sång, partnerval, otrohet m.m. samt genetiska förändringar vid populationsdifferentiering och artbildning. Mitt intresse var fokuserat på betydelsen av kommunikation och beteenden för formandet av populationsstrukturer och evolutionära processer hos djur. Parallellt utvecklade vi i Uppsala nya tekniker för populationsgenetiska studier såsom DNA-fingerprinting, DNA-sekvensering m.m. Forskningen resulterade i ett antal internationella publiceringar, bl.a. i den ansedda tidskriften Evolution.

Vi var även intresserade av bevarandebiologi, fauna & floravård och populationsbiologi, och genomförde bl.a. studier av den Svenska vargpopulationens genetiska ursprung, utförde datorsimuleringar på små populationers bevarande och reservatbildningars påverkan på poplationsstrukturer m.m.

Mina postdoc-studier vid Queens University i Kanada inriktade sig på genetiska studier kring artbildning hos Galapagosfinkar. Den röda tråden i forskningen har hela tiden varit hur information och informationsöverföring struktureras i biologiska system på olika nivåer från gennivå till individ- och artnivå och påverkas av och påverkar de evolutionära processer som formar organismer. Eftersom DNA-studierna av Galapagosfinkarna av finansieringsskäl inte kunde fullföljas i Sverige avbröts denna forskning och undertecknad tog en "timeout" som forskare genom att under 1995-1996 ta anställning som reseledare och safariguide åt TEMA-resor med resor bl.a. i Afrika och Nepal.  Reseledaruppdraget fortgick efter 1996 på frilansbasis fram till 2003.

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com